قانون موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاههاي برق ابي خداآفرين و قيزقلعه‌سي بر روي رودخانه ارس
1395/10/26