قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي مناطق محروم.
1393/12/12