برنامه کاري وزارت نيرو در مجلس شوراي اسلامي در هفته جاري (هفته 26: از شنبه 1399/11/18تا سه‌شنبه 1399/11/21)
1399/11/18